Dokumenty związane z planowaniem przestrzennym

§         Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin

§         Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina

§         Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w Dąbrówce (tereny ANR)

§         Plan zagospodarowania przestrzennego Choruli

§         Plan zagospodarowania przestrzennego Obrowca

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

W styczniu bieżącego roku 2010 teren o powierzchni 20 ha przu licy Kamiennej w Gogolinie został włączony w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firmy, które zainwestują na tym terenie i stworzą odpowiednią ilość miejsc pracy mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego.

Grunty włączane w obszar specjalnych stref ekonomicznych muszą spełniać bardzo wysokie wymagania pod względem przygotowania infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, drogowej.

 

Na mocy uchwały XIV/105/2007 z dnia 20.11.2007r.  przedsiębiorcy, którzy zainwestują na terenie Gminy Gogolin mogą wnioskować o częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w okresie pięciu lat dotyczącego budynków użytkowanych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Tereny inwestycyjne.jpeg
 

Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ)

Tereny inwestycyjne znajdujące się na terenie Gminy zostały zwizytowane i ocenione przez ekspertów PAIiIZ od strony prawnej oraz stanu infrastruktury. Najlepsze tereny (między innymi przy ulicy Kamiennej w Gogolinie oraz przy drodze powiatowej do Kamionka) zostały wpisane do bazy danych prowadzonej przez centralę Agencji w celu udostępniania ich zainteresowanym przedsiębiorcom zagranicznym.

 

Tereny inwestycyjne

Przygotowane tereny pod inwestycje tworzące miejsca pracy przy ulicach:

Kamiennej w Gogolinie

§         Fabrycznej w Gogolinie

§         Św. Urbana w Gogolinie

§         Ligonia w Gogolinie (w sąsiedztwie skrzyżowania dróg powiatowych)

§         Wyzwolenia w Gogolinie (w sąsiedztwie ul. Róż)

§         Kościelnej w Choruli

§         Maja i Bł. Bronisławy w Kamieniu Śląskim

 

Przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

§         pomiędzy ulicami Kasztanową a Norwida w Gogolinie

§         przy ulicy Sosnowej w Gogolinie

§         pomiędzy ulicami Ligonia a Dębową w Gogolinie

 

Trwają przygotowania do realizacji następujących inwestycji tworzących miejsca pracy:

§         zakład wytwarzający produkty dla przemysłu opakowaniowego w Choruli przy ulicy Kościelnej

§         budynek magazynowo-biurowy w Gogolinie przy ulicy Kamiennej,

§         zakład produkcji okien w Gogolinie przy ulicy Kamiennej,

§         zakład produkcji elementów dekarskich i pokryć dachowych w Gogolinie przy ulicy Kamiennej,

§         budynek biurowo-usługowy w Gogolinie przy ulicy Ligonia (pomiędzy parkiem a pocztą)

§         okręgowa stacja kontroli pojazdów w Gogolinie przy ulicy Ligonia

§         restauracja w Gogolinie w sąsiedztwie zabytkowych pieców wapienniczych

§         hotel z salami konferencyjnymi w Zakrzowie

§         zakład branży przetwórstwa rolno-spożywczego w Zakrzowie

§         nowy zakład produkcji wapna hydratyzowanego w Górażdżach